Duyệt đơn hàng

Màn hình chính -> chọn Duyệt đơn hàng

Các bước thực hiện Duyệt đơn hàng