Thống kê hàng lỗi

Cách thực hiện

    Từ màn hình chính -> chọn Thống kê hàng lỗi

Giao diện thống kê hàng lỗi

1: Chọn thời gian hiển thị

2: Thống kê hàng lỗi gồm các cột Đơn hàng, Khách hàng, Bệnh nhân, Sản phẩm, Ngày tạo, Nội dung lỗi, Chỉ định. Mỗi đơn hàng lỗi là một dòng.