Đơn hàng đã nhận

Xem đơn hàng đã nhận

Từ màn hình chính -> chọn Đơn hàng đã nhận

Giao diện đơn hàng đã nhận